AVG - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

AVG

Wie zijn wij
Privacyverklaring van Vrijzinnigen Heerde en omgeving

Privacyverklaring van Vrijzinnigen Heerde en omgeving
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Heerde en omgeving (Vrijzinnigen Heerde), gevestigd op het adres van de secretaris, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De adressen van bestuursleden zijn te vinden op de website: www.vrijzinnigen-heerde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vrijzinnigen Heerde en omgeving verwerkt de volgende door leden, vrienden (en eventueel belangstellenden) verstrekte persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Datum aanvang lidmaatschap
- Adres
- Telefoonnummers
- E-mailadres
- Eventueel contactadres familieleden

Vrijzinnigen Heerde en omgeving verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van nieuwsbrieven, verenigingsblad, mededelingen, afdracht aan de vereniging en afhandelingen van betalingen.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na afloop van het lidmaatschap behouden we ons het recht voor om de gegevens in het (afgesloten) archief te bewaren en eventueel over te dragen aan het streekarchief voor Hattem, Heerde en Epe in Epe.

Wij delen de persoonsgegevens met het landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland en wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vrijzinnigen Heerde en omgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Grondslag voor de persoonsgegevens
Grondslag voor de opslag van persoonsgegevens is uw aanmelding als lid of vriend(in), dan wel belangstellende van de geloofsgemeenschap. Bij uw aanmelding als lid/vriend(in)/ belangstellende van Vrijzinnigen Heerde en omgeving heeft u impliciet toestemming gegeven tot het vastleggen van uw persoonsgegevens in ons databestand.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Elk lid en elke vriend(in) heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door het landelijk bureau en heeft hij/zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid te voorkomen.
Elk lid, elke vriend(in) of belangstellende kan een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, voorkomen van gegevensoverdracht sturen naar de secretaris van Vrijzinnigen Heerde en omgeving.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op het verzoek.

Vrijzinnigen Heerde en omgeving wil u er op wijzen, dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Vrijzinnigen Heerde en omgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

Heerde/Epe, 1 augustus 2018
Het bestuur van Vrijzinnigen Heerde en Omgeving

Terug naar de inhoud